ویدئو های آویسا

پروژه طراحی و پیاده‌سازی فرش بزرگپارچه در کشور عمان

معرفی شرکت آویسا و پروژه فرش مسجد در عمان

آماده سازی فرش‌های بزرگپارچه

فرش بزرگپارچه نایین

فرش‌های ابریشمی دستباف گونه  

تولید فرش

تولید فرش

تولید فرش